...Mówienie jest domeną uczniów... słuchanie jest przywilejem Mistrzów...
Home | Forum | FTP | Zaloguj

Struktura

Zakon Force Crusaders zorganizowany jest hierarchicznie. Hierarchia uzależniona jest od systemu rang zakonnych. Poniżej przedstawiamy opis rang z komentarzami. Pamiętaj, że zgodnie z filozofią Jedi szacunek należy się każdemu, szczególnie tym, którzy posiadają rangę wyższą od Twojej. Wykażesz się dobrym wychowaniem i szybko zyskasz uznanie postępując w sposób honorowy i szlachetny, zachowując prawa wynikające z systemu rang.

   MISTRZ PRZEŁOŻONY (tag &FC)
O wszystkim w Zakonie ostatecznie decyduje Viger, w autorytecie Mistrza Przełożonego i najwyższej władzy. Pod nieobecność Vigera decyzje co do Zakonu, rekrutacji i różnych spraw podejmować mogą Mistrzowie należący do Rady Zakonu (najlepiej razem), jednak ich decyzje mają charakter tymczasowy i muszą zostać potwierdzone przez Vigera po jego powrocie z wyjazdów służbowych. Viger jest osobą, która może i powinna wiedzieć wszystko o Zakonie i wszystkie sprawy zakonne należy mu powierzać. Jest to jedyny zakonnik, który może rozwiązać Zakon lub przekazać go w inne ręce. Mistrz Przełożony może być tylko jeden.
 
   MISTRZ PEŁNOMOCNIK (tag $FC)
Ranga równoważna ze stopniem Mistrza Force Crusaders, dlatego czasami mówimy o niej "funkcja". Jej istnienie jest tymczasowe. Zakonnik mianowany na Pełnomocnika ma obowiązek zastępować Mistrza Przełożonego w czasie jego nieobecności. Zakonnik taki ma wszystkie uprawnienia Mistrza Przełożonego wynikające z praw zastępstwa, nie może jednak rozwiązać Rady Zakonu ani samego Zakonu. Jest to ranga, która w Zakonie pojawiła się do tej pory tylko dwa razy. Pierwszym Mistrzem Pełnomocnikiem był Mistrz Ortheza. Jego funkcję przejął na kilka lat Mistrz Qba. Obecnie funkcję zastępcy Vigera sprawuje Mistrz Mtuz. W Zakonie może funkcjonować tylko jeden zakonnik w tej randze.

   RADA ZAKONU
Rada Zakonu to krąg decyzyjny i ustawodawczy złożony z wybranych zakonników w randze Mistrza. Skład Rady Zakonu może się zmieniać. Obrady są nieregularne i reaktywne, zwoływane wedle potrzeb Zakonu. Spotkania takie mogą być jawne lub tajne. W pierwszym przypadku w Radzie mogą uczestniczyć zaproszeni zakonnicy. Decyzje Rady Zakonu aprobuje Viger, który jako jedyny zakonnik ma całkowitą i niepodzielną władzę nad Zakonem.
 
   KONSYLIUM RYCERSKIE
Grupa wybranych przez Radę Zakonu Rycerzy, posiadających uprawnienia i zakres odpowiedzialności indywidualnie przydzielony przez Radę. Grupa ta stanowi wsparcie dla Rady Zakonu w chwilach, gdy Mistrzowie przebywają poza Zakonem w misjach Jedi. Zarząd jest powoływany przez Radę Zakonu w celu utrzymania aktywności i ciągłości życia Zakonu. Obecnie ta formacja jest nieaktywna i Rada Zakonu działa samodzielnie.

RANGI ZAKONNE


   REKRUT (tag _FC)
Rekrutem zostaje każdy przyszły członek Zakonu po Rekrutacji. Okres bycia rekrutem to okres przygotowawczy, podczas którego kandydat zapoznaje się z innymi zakonnikami, wprawia się w byciu wojownikiem Jedi Jasnej Strony Mocy, zdobywa zaufanie i tworzy dla siebie miejsce podejmując różne zadania i aktywności.
 
   ADEPT (tag -FC)
Jest to pierwszy stopień wtajemniczenia. Awansowanie do tej rangi oznacza, iż rekrut zakończył swój okres bycia kandydatem i od tej pory zostanie zapisany w historii Zakonu jako pełnoprawny członek Zakonu. Podstawowym Zadaniem Adepta jest znalezienie sobie Mistrza lub Rycerza, który zostanie jego Mentorem, czyli osobistym opiekunem i nauczycielem, kontynuując w ten sposób starożytną tradycję metod szkoleniowych stosowanych przez Jedi. Oprócz tego, Adept posiada takie same prawa i obowiązki jak Rekrut.
 
   UCZEŃ (tag 'FC)
Zakonnicy w randze Ucznia stanowią bardzo ważną część Zakonu. Uczeń winien zdobywać doświadczenie oraz mądrość Jedi i godnie reprezentować Zakon. Wskazane jest aby Uczeń miał swojego mentora, Mistrza lub Rycerza, z którym ma łatwy kontakt, często się z nim kontaktuje i obaj zajmują się podobną działalnością w FC. Zaangażowanie w sprawy zakonu oraz aktywność są podstawą do nominacji na RYCERZA. Zwykle z wnioskiem takim wystepuje Mentor Ucznia, choć w historii Zakonu zdarzały się rekomendacje ze strony Mistrzów nie opiekujących się bezpośrednio Uczniem. Innymi zadaniami, które czasem realizują Uczniowie są zadania specjalne nadawane przez Mentorów. Zadanie takie może być nadane osobiście i personalnie do wykonania tylko przez jednego Ucznia, jako element treningu i wychowania, albo może to być zadanie do wyboru, którego Uczeń może się podjąć z własnej woli. Realizacja i samodzielność przy wykonywaniu Zadań Specjalnych jest wysoko punktowana przez opiekunów i stanowi pozytywny aspekt przemawiający za awansem do rangi Rycerza Zakonu FC.
 
   RYCERZ (tag "FC)
To doświadczony zakonnik, który już długo jest w Zakonie, zna większość zakonników i doskonale orientuje się w układach panujących w FC, od którego oczekuje się by był nie mniej aktywny niz Uczeń. Powinien w miarę swoich możliwości wspierać innych zakonników, a zwłaszcza Uczniów i Rekrutów w ich dążeniu do zdobywania wiedzy i poznawania Mocy ukrytej w Zakonie. Rada zdecydowała, że Zakon FC opiera swoją sprawność i zasięg działalności właśnie o Rycerzy Jedi. Rycerze są podstawową rangą w Zakonie. Mogą oni uczyć młodszych zakonników jako Mentorzy oraz decydować o wielu sprawach dotyczących Zakonu, zwłaszcza jeżeli wchodzą do grupy Zarządu FC. Rycerz powinien opiekować się młodszymi zakonnikami oraz pomagać im uczyć się i tworzyć nowe rzeczy. Może także w dalszym ciągu być uczniem jakiegoś Mistrza.
 
   MISTRZ (tag ^FC lub '''FC)
Najwyższa dostępna dla zakonnika ranga w zakonie. Mistrzem zostaje się na wniosek Rady Zakonu i/lub Mistrza Przełożonego z dwóch powodów: w uznaniu wybitnych i wyjątkowych zasług dla Zakonu i dodatkowo wobec potrzeby objęcia przez Zakonnika funkcji w Radzie lub prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem większą częścią FC. Mistrzem może zostać TYLKO ten Rycerz, który wykazuje się głębokim zrozumieniem Zakonu i wykazuje mentalność Mistrza Jedi. Kandydatów w sposób ciągły weryfikuje Rada Zakonu, obserwując, badając i słuchając co mówią, i jak myślą Rycerze. Awans na Mistrza oznacza, że kończy się pewien etap życia zakonnego, a zaczyna obowiązkowa i często niełatwa praca. Ranga Mistrza w FC, to ranga sługi, osoby, która stoi za wszystkim jako opiekun i wsparcie. Otwarcie wszystkich tajemnic zakonnych zmusza do odpowiedzialności i najwyższego oddania, dlatego kandydaci na Mistrzów wybierani są bardzo powoli, starannie i rozważnie.

Inne rangi i określenia nie dotyczą hierarchii Zakonnej, i może posiadać je każdy z zakonników. Należą tu TYTUŁY HONOROWE nadawane przez Radę Zakonu lub Zarząd w formie wyróżnienia lub nagrody.

TYTUŁY HONOROWE

Tytuł taki związany jest z wykonaniem określonego Zadania Specjalnego lub przyznany jest w uznaniu szczególnych zasług. Przyznawanie Tytułu Honorowego należy do Rady Zakonu, oraz do Rycerzy działających w Zarządzie Zakonu. Tytuły Honorowe mogą być różne i mogą się powtarzać. Zakonnik może otrzymać tytuł honorowy, jeżeli jest w randze co najmniej Ucznia. Gdy Rekrut zasługuje na Tytuł Honorowy, może otrzymać go dopiero o awansie. Listę Tytułów Honorowych i wyróżnień znajdziesz na stronie poświęconej opisowi Orderów i Odznaczeń. Skorzystaj z linku "Odznaczenia" w menu aby ją zobaczyć.

Skryba Zakonny

   Zakonnik, który wsławił się przygotowaniem wartościowych opracowań oraz różnych tekstów: mogą to być opowiadania, tutoriale, wyciągi wiedzy z różnych źródeł oraz ogólnie informacja na piśmie. Przygotowanie tych materiałów powinno leżeć wyłącznie w gestii zakonnika, chociaż nie wyklucza współpracy z innymi osobami. Jako pierwszy, tytuł ten został nadany zakonnikowi Kret''FC (gdy był jeszcze uczniem) przez Mtuz^FC (gdy był jeszcze rycerzem).

Trivia

   Wyróżnienie to przyznawane jest za spektakularne osiągnięcia w Trivii Zakonnej, czyli naszym nieustającym konkursie wiedzy o Starwars. Pierwszy taki znaczek otrzymała Padme''FC na wniosek swojego mentora.

Autorem jest Ranga Specjalna Rada Ostatnia zmiana: 20160818 23:33:51